JOB OFFER: Climate Justice Campaigner

Tom Ladrille
Tom Ladrille Mobilisation team • 19 Octobre 2021

Greenpeace is een onafhankelijke, geweldloze en niet-politieke organisatie die tot doel heeft milieubedreigingen aan te klagen en oplossingen aan te dragen voor de bescherming van het milieu en de bevordering van de wereldwijde vrede.

We geloven dat, wat onze milieudoelstellingen ook zijn, we enkel kunnen winnen dankzij people power. Deze people power is slechts mogelijk als we ons actief verzetten tegen armoede, onrechtvaardigheid en geweld en ons inzetten voor gelijkwaardigheid en inclusie.

Greenpeace is een werkgever die een gelijke-kansenbeleid nastreeft. Daarom stellen we kwaliteiten van mensen voorop en dit ongeacht geslacht, gender, afkomst, leeftijd, religieuze overtuiging, klasse of handicap. We bieden medewerkers een werkomgeving die de waardigheid van elk individu respecteert.

Wij zijn momenteel op zoek naar een Climate Justice campaigner. Je bent overtuigd dat we de klimaatstrijd enkel op een sociaal inclusieve en rechtvaardige manier kunnen winnen. Je gelooft in systeemverandering, in een sociaal rechtvaardige transitie in alle sectoren van de samenleving, in België en daarbuiten. Je werkt hiervoor samen met je collega’s binnen het campagneteam en projectteam, maar ook met internationale collega’s en partners in de milieu- en sociale beweging.

Jouw taken:

– Instaan voor de strategische en inhoudelijke invulling van onze internationaal ingebedde klimaatcampagne. Je bouwt hiervoor een brede expertise op binnen relevante dossiers.

– Bepalen van ambitieuze maar ook realiseerbare campagneobjectieven.

– Ontwikkelen en implementeren, binnen een multidisciplinair team, van een campagnestrategie op korte en lange termijn, met gebruik van onderzoek, netwerken, lobbyen, publieke communicatie, online/offline mobilisatie en actie.

– Betrekken in onze campagnes van doelgroepen die vandaag te weinig gehoord worden in het transitiedebat, zoals werknemers en mensen in armoede.

– Vertegenwoordigen van Greenpeace bij de media en het publiek; lobbywerk uitoefenen richting de politiek en industrie.

Jouw profiel:

– Je put een sterke motivatie uit de waarden en doelstellingen van Greenpeace.

– Je beheerst het Frans of Nederlands perfect (niveau moedertaal) en kunt je vlot uitdrukken in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Een goede kennis van de andere landstaal is een pluspunt.

– Je hebt ervaring in het voeren van publieke campagnes, bij voorkeur op klimaat en sociale rechtvaardigheid, en je begrijpt hierin de verschillende rollen van de wetenschap, de politiek, de industrie, de media en het publiek.

– Je bent sociaal geëngageerd en hebt voeling met de algemene maatschappelijke tendensen. Je bent bv. vertrouwd met de sociale uitdagingen van de klimaatstrijd.

– Je bent vertrouwd met campagnevoeren met behulp van digitale tools en sociale media. Je bent bereid een actieve rol op sociale media te spelen, o.m. door ook online het debat aan te gaan.

– Je hebt kennis van en inzicht in het klimaatvraagstuk, en kunt dit in gevatte termen toegankelijk maken voor diverse doelpublieken.

– Je beschikt over een netwerk bij de belangrijkste stakeholders: politiek (ministers, kabinetten, administratie), sociale sector, vakbonden, etc.

– Je hebt kennis van en inzicht in de Belgische besluitvormingsprocessen rond klimaat.

– Je kunt je snel aanpassen aan veranderende omstandigheden.

– Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring, en begrijpt de specifieke omgeving van een NGO.

Ons aanbod:

– een voltijds contract van onbepaalde duur (⅘ bespreekbaar);

– interessante arbeidsvoorwaarden, met een aantrekkelijk voordelenpakket: maaltijdcheques, eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering en extralegaal verlof;

– een uitdagende functie met volop ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;

– de mogelijkheid en technische ondersteuning om gedeeltelijk van thuis te werken;

– een dynamische werkomgeving en een aangename werksfeer in een gedreven team.

Je kan hier de volledige job description bekijken.

Wil je voor Greenpeace werken als climate justice campaigner? Stuur ons dan je CV en een motivatiebrief naar gaston.vanhaeren@greenpeace.org met “Climate Justice Campaigner” in de onderwerpregel. Uw aanvraag moet ons bereiken voor 27 oktober 2021.


Greenpeace Belgium asbl recherche un.e Climate Justice Campaigner

Temps plein: 38 h/semaine.

Date d’entrée en fonction : dès que possible.

Contrat: durée indéterminée.

Greenpeace est une organisation indépendante, non-violente et apolitique qui dénonce les atteintes à l’environnement et à la paix dans le monde et qui propose des solutions concrètes pour y remédier.

Comme employeur Greenpeace souscrit depuis longtemps au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et s’engage à offrir un milieu de travail qui respecte la dignité et la valeur de chaque personne.  C’est pourquoi nous accordons la priorité aux qualités des personnes quels que soient leur sexe, leur origine, leur âge, leurs convictions religieuses, leur classe sociale ou leur handicap.

Nous recherchons actuellement un(e) campaigner pour la justice climatique. Vous êtes convaincu que nous ne pouvons gagner la bataille climatique que d’une manière socialement inclusive et juste. Vous croyez au changement systémique, à une transition socialement juste dans tous les secteurs de la société, en Belgique et au-delà. Pour cela, vous travaillez avec vos collègues au sein de l’équipe de campagne et de l’équipe de projet, mais aussi avec des collègues internationaux et des partenaires du mouvement environnemental et social.

Vos tâches:

 • Être responsable de la mise en œuvre stratégique et substantielle de notre campagne climatique intégrée à l’échelle internationale. Vous développez une large expertise au sein de dossiers pertinents.
 • Déterminer des objectifs de campagne ambitieux mais aussi atteignables.
 • Développer et mettre en œuvre, au sein d’une équipe multidisciplinaire, une stratégie de campagne à court et long terme, en utilisant la recherche, le réseautage, le lobbying, la communication publique, la mobilisation et l’action en ligne/hors ligne.
 • Impliquer dans nos campagnes des groupes cibles qui sont actuellement trop peu entendus dans le débat sur la transition, comme les travailleurs et les personnes en situation de pauvreté.
 • Représenter Greenpeace auprès des médias et du public; lobbying politique et industriel.

Votre profil:

 • Vous êtes fortement motivé(e) par les valeurs et les objectifs de Greenpeace.
 • Vous maîtrisez parfaitement le français ou le néerlandais (niveau langue maternelle) et vous pouvez vous exprimer couramment en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. Une bonne connaissance de l’autre langue nationale est un plus.
 • Vous avez de l’expérience dans l’organisation de campagnes publiques, de préférence sur le climat et la justice sociale, et vous comprenez les différents rôles de la science, de la politique, de l’industrie, des médias et du public.
 • Vous êtes engagé(e) socialement et avez une idée des tendances sociales générales. Par exemple, vous connaissez les enjeux sociaux de la bataille climatique.
 • Vous êtes familier(e) avec les campagnes utilisant les outils digitaux et les réseaux sociaux. Vous êtes prêt(e) à jouer un rôle actif sur les réseaux sociaux, par exemple en participant à un débat en ligne.
 • Vous avez une connaissance et une compréhension de la question climatique, et vous pouvez la rendre accessible en termes clairs à différents publics cibles.
 • Vous disposez d’un réseau avec les acteurs les plus importants : politique (ministres, cabinets, administration), secteur social, syndicats, etc.
 • Vous avez une connaissance et une compréhension des processus décisionnels belges en matière de climat.
 • Vous pouvez vous adapter rapidement aux circonstances changeantes.
 • Vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente, et vous comprenez l’environnement spécifique d’une ONG.

Notre offre:

 • Un contrat à durée indéterminée (temps plein, 4/5 possible) ;
 • Un environnement de travail dynamique et une ambiance de travail agréable ;
 • Des conditions de travail intéressantes, avec un package d’avantages attractif : chèques-repas, prime de fin d’année, assurance hospitalisation et congés extra légaux ;
 • Une fonction offrant de nombreux défis et beaucoup de place pour sa propre contribution et sa créativité.
 • la capacité et l’assistance technique pour travailler partiellement à domicile.

Avant de réagir, nous vous prions de consulter la description de fonction complète.

Vous souhaitez travailler pour Greenpeace en tant que Climate Justice Campaigner? Alors envoyez-nous sans attendre votre CV et une lettre expliquant votre motivation à  gaston.vanhaeren@greenpeace.org en mentionnant en intitulé du mail  » Climate Justice Campaigner « . Votre candidature doit nous parvenir avant le 27 octobre 2021.