Aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven,
Aan de gemeenteraadsleden van de stad Leuven,

 

Betreffende: ons advies van de Milieuadviesraad Leuven over de nabije ontwikkelingen op en rond Parkveld te Heverlee in het kader van een zorgzame, milieuvriendelijke en welvarende stad.

 

Geachte burgemeester, geachte schepenen, geachte gemeenteraadsleden,
 

Hierbij vindt u het advies namens de Milieuadviesraad Leuven inzake de mogelijke bestemmingen van Parkveld, te Heverlee.
 

Leuven klimaatneutraal en biodivers

De milieuadviesraad schaart zich volledig achter het engagement van de stad om klimaatneutraal te worden en hoopt dit engagement consequent terug te vinden in alle beleidsdomeinen en beleidsbeslissingen, ook die over Parkveld.

Stadsnabije landbouw, verkoelende zones, wateropvang, waterinfiltratie, waterveiligheid, waterzekerheid, blauwgroene valleien zoals de Molenbeekvallei, biodiversiteit kansen geven door voldoende groene netwerken, rustplaatsen en ecostrades zijn de gekende essentiële bouwstenen om dit te realiseren.

Wij streven naar een woonklimaat waarin de bewoners zich goed voelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende open ruimte en natuur in de buurt voorhanden is. Ook bossen nabij de stad voor rustige passieve recreatie, speelmogelijkheden, ontmoetingsplekken in openlucht, wandel- en fietsmogelijkheden maken deel uit van een gezond woonklimaat.

In dit alles is Parkveld een toonbeeld, als bos- en landbouwgebied nabij de stad. Parkveld heeft bovendien historische waarde als landbouwgebied horende bij de abdij van Park. Het verzet tegen de verschillende bouwplannen is levendiger en krachtiger dan ooit: van actiekamp tot burgerinitiatief, van beroepsprocedures tot petitie, van samentuin tot wandelroute.

Verkaveling Parkveld

In 2009 verleende het toenmalige college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning voor het bosgedeelte van Parkveld aan bouwfirma Extensa. Dit bosrijke deel ligt in woongebied volgens het gewestplan van 1977. De verkaveling werd reeds voor de vierde maal met succes juridisch aangevochten en zal in de volgende maanden terug op de agenda van de gemeenteraad Leuven komen, naar aanleiding van een opnieuw te nemen beslissing over de ontsluitingsweg. In december 2020 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de door de stad Leuven toegekende verkavelingsvergunning omdat de toekenning van de vergunning gebaseerd is op een onwettig gemeenteraadsbesluit van 28 september 2009. De bal ligt nu terug in het kamp van de stad Leuven.

Landbouwgrond Parkveld

Niet alleen de verkaveling in het noorden van het gebied, maar ook het huidige, als landbouwgrond bestemde deel van Parkveld staat onder druk. Interleuven, dat een groot gedeelte van deze landbouwgrond bezit, dringt aan op een uitbreiding van hun bedrijventerrein en claimt dit landbouwgebied. De MAR vindt dit een voorbarige intentie vermits er in de nabije omgeving reeds andere economisch te ontwikkelen gebieden mogelijk zijn. Het recente initiatief om het bestaande bedrijventerrein Haasrode te verduurzamen met maximale inzet op ruimtelijk rendement wordt wel ondersteund door de MAR, met het oog op het vrijwaren van het landbouwgebied op Parkveld. De MAR is dan ook tegen elke bestemmingswijziging die de stad op vraag van Interleuven zou kunnen toekennen. De MAR wijst erop dat stadsontwikkeling ook dient rekening te houden met gezonde verhoudingen betreffende de verscheidene functies van een centrumstad.

Adviezen van de Milieuadviesraad Leuven

De verwachtingen van de MAR zijn helder: ‘Zorg voor een klimaatbestendige stad waar het aangenaam vertoeven is met aandacht voor de biodiversiteit door voldoende aaneengesloten groen en waar het veilig is wat lucht, water, voedsel, verplaatsing en wonen betreft’.

1.   Daarom adviseren we om een hedendaags plan voor Parkveld te ontwikkelen en niet vast te houden aan de elementen uit het reeds lang vernietigde RUP Parkveld. We adviseren om een nieuw plan uit werken waarmee de biodiversiteit en de ecologische waarde van Parkveld gewaarborgd wordt en dat ruimte biedt aan stadslandbouw, drinkwaterwinning en recreatie. Indien nodig moet hiervoor een herziening van het tweede ruimtelijk structuurplan uitgevoerd worden.

2.   We adviseren om hiervoor in overleg te gaan met belangengroepen zoals grondeigenaars, pachters, landbouwers, projectontwikkelaars, provinciebestuur, het Vlaams Gewest en een klimaatvriendelijk plan te ontwikkelen met inspraak van de Leuvense bevolking.

3.   We adviseren om in dit nieuwe actuele plan rekening te houden met de vele uitdagingen waar onze stad voor staat:

3.1. De verkeersdruk te verlagen op en rond de Geldenaaksebaan;

3.2. Voor alle Leuvenaars de drinkwatervoorziening te waarborgen en dit drinkwaterwingebied Parkveld alsook alle andere in het Leuvense gelegen drinkwaterwingebieden met de nodige maatregelen te beschermen;

3.3. De toegang tot kwaliteitsvolle landbouwgrond en rechtszekerheid voor de landbouwers te garanderen die de landbouwgronden van Parkveld bewerken of gaan bewerken;

3.4. De natuurlijke stapsteenfunctie van Parkveld voor fauna en flora als groene doorgang tussen Heverleebos en de Abdij van het Park te behouden om zo een kans te geven aan toenemende biodiversiteit in deze en de omringende regio’s;

3.5. Robuust groen in en rond de stad te bewaren en zelfs bij te creëren, als verkoelende elementen in een opwarmende en steeds meer versteende stad;

3.6. Het historische erfgoed van dit prachtige plateau Parkveld dat aansluit op vele waardevolle oude domeinen naar waarde te schatten;

3.7. Parkveld en andere open ruimtes deel te maken van deze toekomstvolle beloftevolle stad en te schenken aan ons en onze volgende generaties.

Meer specifiek voor het gedeelte van Parkveld dat volgens het gewestplan van 1977 woongebied is:

4.   We adviseren om het tracé van de ontsluitingsweg voor de verkaveling niet goed te keuren zodat de mogelijkheid ontstaat om een nieuw plan voor Parkveld te ontwikkelen.

5.   We adviseren bij hoogdringendheid aan het bestuur van Leuven om alle mogelijke pistes uit te spitten om bebouwing te vermijden.

5.1. We adviseren aan de administratie om te zoeken naar een locatie die beter geschikt is voor bebouwing zodat een grondenruil voorgesteld kan worden aan bouwfirma Extensa nv.

5.2. We vragen om een gefundeerde schatting te maken van de prijs voor een eventuele overkoop van de gronden door de stad, zodat we kunnen besluiten of die piste overwogen kan worden ofwel financieel uitgesloten blijkt.

5.3. We adviseren om in overleg te gaan met het Vlaamse gewest over de mogelijkheid tot subsidiëring op basis van het bosuitbreidingsplan.

Meer specifiek voor het gedeelte van Parkveld dat volgens het gewestplan van 1977 landbouwgebied is:

6.   We adviseren om maximaal in te zetten op een optimaler ruimtegebruik op de bestaande bedrijventerreinen in Haasrode, zodat Parkveld gevrijwaard kan blijven.

7.   We adviseren om niet enkel een studie uit te voeren naar welke bedrijvigheid nodig is in Leuven, maar ook naar welke onomkeerbare fouten niet gemaakt mogen worden op Parkveld als we willen evolueren naar een klimaatneutrale leefbare stad.

De MAR Leuven is steeds bereid om over de vermelde aandachtspunten bijkomende toelichting te geven.

Bestanden