NewB: De 3 laatste dagen voor een nieuwe bank! Les 3 derniers jours pour une nouvelle banque !

Tom Ladrille Mobilisation team • 25 Novembre 2019

“Hm, wat is het doel van NewB ook alweer?”

“Een ethische en duurzame bank? Een beetje zoals Triodos, dan?”

“… en waarom zou je coöperant moeten worden?”

Praat u ook over NewB in uw omgeving? Dan hebt u deze reacties ongetwijfeld al eens gehoord. Als coöperant hebt u wellicht uw antwoorden al klaar. Maar hoort u voor het eerst over NewB? Dan vindt u hieronder 10 goede redenen om deel te nemen aan ons bankproject.

1) Om uw spaargeld ten dienste te stellen van onze samenleving. U kunt er niet omheen: u hebt geen idee wat uw huidige bank doet met het geld op uw rekeningen. Het spaargeld van alle Belgen samen bedroeg in 2018 meer dan 260 miljard euro. Van dat bedrag werd er amper 0,91% duurzaam gespaard. Dat wil NewB veranderen door een zichtrekening en een spaarrekening voor particulieren aan te bieden.

2) Om uw spaargeld op een verantwoorde manier te beheren. Ook al ‘vierden’ we dit jaar al de tiende verjaardag van de financiële crisis, de gevolgen daarvan blijven doorwerken. NewB wil terug naar de kern van bankieren, met een transparant beheer, geen speculatie en beperkte dividenden om een nieuwe ontsporing te voorkomen.

3) Voor meer ethiek op alle niveaus. NewB als project is gebouwd op waarden die aanwezig zijn op alle niveaus van de coöperatie. We doen het bijvoorbeeld zonder bedrijfswagens of bonussen en we hanteren een loonvork van maximaal 1 op 5: de best betaalde medewerker verdient hoogstens 5 keer meer dan de medewerker met het laagste loon. Die verhouding staat heel ver af van de gangbare praktijken in de sector.

4) Om een uniek project te doen slagen. Voor de oprichting van de laatste ‘onafhankelijke’ bank (die dus niet afhangt van een andere bank of van een bestaande financiële instelling) moeten we in België al 50 jaar teruggaan in de tijd. NewB steunen is dus deelnemen aan een uniek project en een kans grijpen die zich niet snel opnieuw zal voordoen.

5) Om mee te beslissen. De bank zal er zijn voor en door burgers. NewB is een coöperatie waarin iedereen over één stem beschikt, los van het aantal aandelen dat iemand bezit. De coöperanten beslissen dus mee tijdens de algemene vergaderingen en worden zo veel mogelijk geraadpleegd over de ontwikkeling van nieuwe producten.

6) Om het Belgische banklandschap door elkaar te schudden. België telt vandaag amper 87 banken, terwijl landen zoals Duitsland of Oostenrijk er respectievelijk 1300 en 600 tellen.

7) Om producten te kunnen gebruiken die overeenstemmen met uw waarden. Om de toekomstige bank te ondersteunen, biedt NewB haar coöperanten al verschillende verzekeringen en een prepaidkaart aan.

8) Om te investeren in een project van bij ons. 84% van de banken die in België aanwezig zijn, komen uit het buitenland. NewB wil daarentegen lokaal actief zijn, zodat uw geld ten dienste staat van projecten in uw buurt.

9) Om deel uit te maken van een netwerk dat positieve verandering predikt. Meer dan 52.000 burgers en 154 middenveldorganisaties steunen NewB al.

10) Omdat NewB niet Triodos is. De aanpak van beide organisaties komt op verschillende punten overeen, maar Triodos biedt geen ethische en duurzame zichtrekening voor particulieren aan en is geen Belgische coöperatie. Het zijn dus 2 verschillende entiteiten die wel een gemeenschappelijk doel delen: een meer verantwoorde financiële sector. En om dat doel te bereiken, zijn 2 organisaties uiteraard niets te veel.

Steun ze hier!

« Tiens, c’est quoi l’intérêt de NewB finalement ? »

« Une banque éthique et durable ? Vous faites un peu la même chose que Triodos en fait ? »

« … et quel avantage on a à devenir coopérateur ? »

Si vous aussi vous parlez de NewB à votre entourage, vous avez déjà dû être confronté·e à ces questions. En tant que coopératrice ou coopérateur, on ne doute évidemment pas que vous sachiez y répondre mais, si vous entendez parler de NewB pour la première fois aujourd’hui, voici 10 bonnes raisons de participer à notre future banque :

1) Pour mettre votre épargne au service de notre société : Ne le niez pas : vous n’avez aucune idée de ce que votre banque actuelle fait avec l’argent sur vos comptes. L’épargne totale des belges en 2018, c’est plus de 260 milliards d’euros cumulés. De ce montant, à peine 0,91% est consacré à l’épargne durable. NewB veut changer cela en proposant notamment un compte à vue et un compte épargne pour les particuliers.

2) Pour que vos économies soient gérées de manière responsable : Alors que l’on « fêtait » le 10e anniversaire de la crise financière l’année, les conséquences de celle-ci restent encore bien réelles à l’heure actuelle. Pour cette raison, NewB veut retourner aux fondamentaux du métier bancaire avec une gestion transparente, pas de spéculation et des dividendes limités pour empêcher tout dérapage.

3) Pour plus d’éthique à tous les niveaux : NewB est un projet avant tout fondé sur des valeurs qui se traduisent à tous les niveaux de la coopérative. En plus d’avoir banni les voitures de société et les bonus, la coopérative applique une tension salariale de 1 à 5 : la personne la mieux rémunérée peut gagner au maximum 5 fois plus que celle avec le plus petit salaire, un rapport absolument incomparable avec les pratiques du milieu.

4) Pour participer à l’aboutissement d’un projet unique : la création de la dernière banque « indépendante » (qui n’émane pas d’une autre banque ou d’une institution financière déjà existante) remonte à plus de 50 ans en Belgique ! Soutenir NewB, c’est donc participer à un projet unique et saisir une opportunité qui ne se représentera plus de sitôt.

5) Pour prendre des décisions : La banque sera faite par et pour les citoyen·ne·s. NewB est une coopérative dans laquelle chacun et chacune possède une voix, indépendamment du nombre de parts qu’il ou elle possède. Les coopératrices et coopérateurs sont impliqué·e·s lors des assemblées générales mais aussi consulté·e·s autant que possible pour la création de nouveaux produits.

6) Pour bousculer le paysage bancaire belge : Actuellement, la Belgique dénombre à peine 87 banques alors que des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche en comptent respectivement 1 300 et 600.

7) Pour profiter de produits conformes à vos valeurs : Afin de soutenir la future banque, NewB propose déjà à ses coopératrices et coopérateurs plusieurs solutions d’assurance ainsi qu’une carte prépayée.

8) Pour investir dans des projets bien de chez nous : 84% des banques présentes en Belgique sont d’origine étrangère. NewB veut, pour sa part, agir au niveau local pour que votre argent serve des projets proche de vous.

9) Pour rejoindre un réseau en faveur d’un changement positif : Plus de 52 000 citoyen·ne·s engagé·e·s et quelques 154 organisations sociétales soutiennent déjà NewB.

10) Parce que NewB n’est pas Triodos :  Les approches des deux organisations se rejoignent sur de nombreux points mais Triodos ne propose pas de compte à vue éthique et durable pour les particuliers et n’est pas une coopérative belge. Les deux entités se distinguent donc mais partagent avant tout un but commun : l’avènement d’une finance plus responsable. Autant dire que deux acteurs ne seront pas de trop pour y parvenir.

Soutenez les ici!