Briefing: Bedankt! Merci! (for keeping us moving)

Tom Ladrille Mobilisation team • 5 Février 2021

(fr ci dessous)

Op zaterdag en zondag 13 & 14 februari gaan we het bus en trein personeel bedanken voor het zware en essentiële werk dat ze tijdens deze pandemie verrichten. Zonder hen geraakt een heel deel van de bevolking niet op zijn bestemming. Jullie brengen ons in vervoering, bedankt!


Locatie en deelnemers
Ga met minimum 3 maximum 4 mensen naar een plaats waar je zo zichtbaar mogelijk bent voor het ov-personeel (station, bussen-depot,..). Blijf hierbij zo veel mogelijk op de openbare ruimte.
Let op: binnengaan in een treinstation kan en wordt aangemoedigd, breng ons wel op de hoogte en spreek ook binnen het station iemand aan om uit te leggen wat je gaat doen.

Foto en video
Richt je boodschap naar het personeel en neem foto's waar dit duidelijk zichtbaar is. Je kunt zo ook proberen een bus of trein chauffeur mee op de foto te krijgen. Belangrijk is dat je de foto's nadien op deze drive zet.

Neem daarbij ook een korte video opname met een boodschap gericht naar het personeel. "We zijn X en zijn hier vandaag op het personeel van Y te bedanken. Zet je video in dezelfde drive.

Pers
Schrijf een persartikel! Je kan deze template volgen voor jouw eigen persbericht. Deel het zelfgeschreven persbericht enkele dagen voor de activiteit met ons zodat het nagelezen kan worden.
Stuur je persbericht voor de activiteit met een plaats en tijdstip zodat er eventueel een fotograaf kan langskomen of je stuur je persbericht na de activiteit met enkele foto's in bijlage.

Sociale Media
Deel je bericht op Sociale Media en tag de verschillende vervoersmaatschappijen (bv. @delijn, @NMBS). Doe dit meteen na de activiteit zodat Greenpeace België jouw posts kan delen.

Komt onze boodschap wel terecht?
We staan in contact met de verschillende vervoersmaatschappijen, ze zijn erg enthousiast en zullen het nodige doen om jullie activiteit intern te delen. Zo komt jullie boodschap terecht bij de juiste mensen!

Q&A

Waarom bedankt u alleen de werknemers in het openbaar vervoer?
Er zijn inderdaad veel, heel veel mensen die in deze tijden onze dank verdienen. We werken hard aan een rechtvaardig en groen herstel. Werknemers in het openbaar vervoer zorgen zowel voor onze gemeenschappen - waardoor veel (onmisbare) werknemers zonder de luxe van eigen vervoer en huiswerk in deze tijden toch aan het werk kunnen - als voor de bescherming van het milieu, elke dag weer. Voor ons gaan milieu- en sociaal welzijn hand in hand en het bedanken van werknemers in het openbaar vervoer is daar een voorbeeld van.

Promoot u het gebruik van het openbaar vervoer in tijden van crisis? Is er niet een risico van grotere blootstelling aan Covid in het openbaar vervoer?
We erkennen het risico waaraan de werknemers worden blootgesteld en bedanken hen voor hun bijdrage aan het draaiende houden van de maatschappij. Veel mensen - waaronder essentiële werknemers zoals verpleegkundigen - zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om op hun werk te komen. We bedanken de werknemers in het openbaar vervoer die deze dienst verlenen, en stellen niet voor dat iemand zijn gedrag verandert.

Neemt u het openbaar vervoer? Gelukkig kunnen velen bij Greenpeace vanuit huis werken, waardoor het risico voor henzelf en anderen beperkt blijft. Maar veel mensen, waaronder veel essentiële hulpverleners, hebben die luxe niet en zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om op hun werk te komen.

Wat doe je nu, behalve "dank je wel" zeggen, om de arbeiders te helpen?
Als onderdeel van ons werk voor klimaat(rechtvaardigheid) zijn we sterke voorstanders van een rechtvaardige overgang voor arbeiders en hebben we regelmatig contact met verschillende arbeidersvakbonden om ons begrip van de behoeften van arbeiders te vergroten. Hier zijn onze Europese eisen voor een rechtvaardig en groen herstel voor iedereen. In de context van Europese luchtvaartmaatschappijen die voor tientallen miljarden euro's aan reddingssteun ontvangen terwijl ze tienduizenden werknemers ontslaan, zijn dit onze eisen voor een rechtvaardige overgang voor werknemers in de luchtvaart.

Heeft u contact opgenomen met werknemers?
Ja, we hebben contact met DeLijn, NMBS, TEC en MIVB. Ze zijn op de hoogte van jullie activiteiten en doen het nodige om de activiteit intern te verspreiden.
 


Samedi et dimanche 13 et 14 février, nous allons remercier le personnel des bus et des trains pour le travail lourd et essentiel qu'ils accomplissent pendant cette pandémie. Sans eux, une partie entière de la population n'atteindra pas sa destination. Vous nous faites bouger, merci !

 

Lieu et participants
Allez avec un minimum de 3 à un maximum de 4 personnes à un endroit où vous êtes le plus visible possible pour le personnel des transports publics (gare, dépôt de bus,...). Restez dans l'espace public autant que possible.
Remarque : l'entrée dans une gare est possible et encouragée, mais veuillez nous en informer et parler à quelqu'un à l'intérieur de la gare pour lui expliquer ce que vous allez faire.

Photo et vidéo
Adressez votre message au personnel et prenez des photos là où ce message est clairement visible. Vous pouvez également essayer de prendre des photos avec un chauffeur de bus ou de train. Il est important que vous mettiez les photos sur ce drive par la suite.

Ajoutez un court enregistrement vidéo avec un message à l'intention du personnel. "Nous sommes X et sommes ici aujourd'hui pour remercier le personnel de Y. Mettez votre vidéo dans le même drive.

Presse
Ecrivez un communiqué de presse ! Vous pouvez suivre ce modèle pour votre propre communiqué de presse. En raison de la charge de travail de notre service de presse, cela ne peut pas se faire plus tôt, donc vous pouvez certainement vous mettre au travail vous-même. Faites-nous parvenir votre communiqué de presse écrit par vous-même quelques jours avant l'événement afin qu'il puisse être lu. 
Envoyez votre communiqué de presse avant l'événement avec un lieu et une heure afin qu'un photographe puisse passer, ou envoyez votre communiqué de presse après l'événement avec quelques photos jointes.

Médias sociaux
Partagez votre message sur les médias sociaux et marquez les différentes sociétés de transport (par exemple @TEC, @NMBS). Faites-le immédiatement après l'activité afin que Greenpeace Belgique puisse partager vos postes.

Notre message atteint-il les bonnes personnes ?
Nous sommes en contact avec les différentes sociétés de transport, elles sont très enthousiastes et feront le nécessaire pour partager votre activité en interne. Ainsi, votre message atteindra les bonnes personnes !

QUESTIONS ET RÉPONSES

Pourquoi ne remerciez-vous que les travailleurs des transports publics ?
Il y a en effet beaucoup, beaucoup de personnes qui méritent nos remerciements en ces temps. Nous travaillons dur pour une reprise juste et verte. Les travailleurs des transports publics assurent à la fois le bien-être de nos communautés - en permettant à de nombreux travailleurs (indispensables) qui n'ont pas le luxe d'avoir leur propre moyen de transport et de faire leurs devoirs de se rendre au travail à cette époque - et la protection de l'environnement, tous les jours. Pour nous, le bien-être environnemental et social vont de pair, et le fait de remercier les travailleurs des transports publics en est un exemple.

Encouragez-vous l'utilisation des transports publics en temps de crise ? N'y a-t-il pas un risque d'exposition accrue au Covid dans les transports publics ?
Nous reconnaissons le risque auquel les travailleurs sont exposés et nous les remercions de leur contribution au bon fonctionnement de la société. De nombreuses personnes - y compris des travailleurs essentiels tels que les infirmières - dépendent des transports publics pour se rendre au travail. Nous remercions les travailleurs des transports publics qui fournissent ce service et nous ne suggérons à personne de changer de comportement.

Prenez-vous les transports publics ? Heureusement, de nombreux membres de Greenpeace peuvent travailler à domicile, ce qui limite les risques pour eux-mêmes et pour les autres. Mais beaucoup de gens, y compris de nombreux travailleurs de soins essentiels, n'ont pas ce luxe et dépendent des transports publics pour se rendre au travail.

Alors, que faites-vous, à part dire "merci", pour aider les travailleurs ?
Dans le cadre de notre travail sur le climat (justice), nous sommes de fervents défenseurs d'une transition juste pour les travailleurs et sommes en contact régulier avec divers syndicats de travailleurs pour mieux comprendre les besoins des travailleurs. Voici nos exigences européennes pour une reprise juste et verte pour tous. Dans un contexte où les compagnies aériennes européennes reçoivent des dizaines de milliards d'euros d'aides au sauvetage tout en licenciant des dizaines de milliers de travailleurs, voici nos revendications pour une transition juste pour les travailleurs du secteur aérien.

Avez-vous contacté des travailleurs ?
Oui, nous sommes en contact avec DeLijn, NMBS, TEC et MIVB. Ils sont conscients de vos activités et font le nécessaire pour les diffuser en interne.