Blog: Terugblik op de Park(ing) Day! Revue du Park(ing) Day !

Tom Ladrille Mobilisation team • 26 Septembre 2020

FR ci dessous

In het kader van de Europese Week van de Mobiliteit heeft een aantal lokale groepen van Greenpeace deelgenomen aan PARK(ing) DAY, een evenement dat bedoeld is om na te denken over het gebruik van de ruimte in de stad. 
 

Greenpeace Antwerpen

PARK(ing) DAY ontstond in 2005 in San Francisco en is uitgegroeid tot een jaarlijks wereldwijd evenement in het derde weekend van september. Het biedt de bevolking de gelegenheid om parkeerplaatsen om te vormen tot plekken voor ontmoeting, ontspanning of om er een tuin aan te leggen. Dit jaar hebben we ons bij het initiatief aangesloten. 

In totaal organiseerden de lokale groepen activiteiten in verband met mobiliteit en PARK(ing) DAY in zes Belgische steden! In Namen konden de voorbijgangers bijvoorbeeld deelnemen aan een slakkenrace. De bedoeling was om weer bewust te worden van tijd en traagheid en daarom kreeg de traagste slak de eerste prijs. In de andere steden kon je gitaarles krijgen (Hasselt), een zeefdruk workshop volgen (Leuven), deel te nemen aan kunstateliers (Gent) of casino te spelen met grondstoffen (Brussel). Een hele dag lang werden saaie parkeerplaatsen omgetoverd tot een plek voor geëngageerde, originele, creatieve en milieuvriendelijke initiatieven. Dat bood vooral de gelegenheid om na te denken over het delen van de openbare ruimte, om nieuwe stedelijke toepassingen te bedenken en samen voorstellen te formuleren voor de stad van morgen! 

Jonas, vrijwilliger bij Greenpeace Gent, nam ook deel aan Park(ing) Day: “We hebben ons de openbare ruimte weer toegeëigend. Dat roept natuurlijk vragen op over de plaats van de auto en de ruimte die de auto inneemt in de stad. Maar het gaat ook nog om meer. Dit soort activiteiten zijn gebaseerd op gezelligheid, op ontmoeting tussen mensen en het ludieke aspect. Door middel van die activiteiten onderstrepen wij het belang van de levenskwaliteit in onze buurten, een element dat vaak vergeten wordt ten voordele van de auto’s”.  

Van een stad in lockdown naar een veerkrachtige stad 

De lockdown in maart en april heeft ons eraan herinnerd hoe belangrijk het is om te kunnen beschikken over aangename buitenruimte. Vooral in de stad zijn dergelijke ruimtes een schaars goed, terwijl veel mensen het moeten stellen met een soms piepkleine woning en vaak ook geen tuin hebben. De gezondheidsmaatregelen zijn nu wel versoepeld maar het blijft een grote uitdaging om te werken aan een levendige en veerkrachtige stad. Een stad die de kostbare openbare ruimte herverdeelt kan immers zorgen voor meer sociale cohesie, meer groene ruimten en meer plaats bieden voor een bloeiende handel. We moeten ook de verplaatsingen doorheen de stad optimaliseren door te mikken op wandelen, fietsen, het openbaar vervoer en systemen van koolstofvrije deelauto’s, die niet langer onze gezondheid en ons klimaat in gevaar brengen. Waarom? Omdat we nog niet af zijn van het coronavirus; omdat het vervoer nog altijd een heel problematische rol speelt in de klimaatopwarming; omdat onze buurten in de eerste plaats een plek zijn om te wonen en te leven in plaats van ruimte om te parkeren en voor het verkeer!


Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, plusieurs antennes locales de Greenpeace ont participé au PARK(ing) DAY, un événement qui a pour but de réfléchir à l’utilisation de l’espace en ville. 

Greenpeace Namur

Né à San Francisco en 2005, le PARK(ing) DAY est un événement mondial qui a lieu chaque année le troisième week-end de septembre. C’est l’occasion pour les citoyens de transformer des places de parking en espaces de rencontre, de détente ou d’y créer un jardin. Cette année, les groupes locaux de Greenpeace ont rejoint l’initiative.

Au total, les groupes locaux de Greenpeace ont organisé des activités autour de la mobilité et du PARK(ing) DAY dans six villes belges ! Ainsi à Namur, les passants ont pu assister à une course d’escargots. Le but étant de reprendre conscience du temps et de la lenteur, c’est  l’escargot le plus lent qui a reçu le premier prix. Comme autre activité, il était possible de prendre des cours de guitare gratuits à Hasselt, de suivre un atelier de sérigraphie à Louvain, des ateliers d’art à Gand ou encore de jouer au casino avec des matières premières à Bruxelles. Pendant une journée, les espaces bétonnés sont devenus des lieux d’initiatives engagées, originales, créatives et écologiques. Cela a surtout permis de réfléchir au partage de l’espace public, d’imaginer de nouveaux usages urbains et de formuler ensemble des propositions pour la ville de demain ! 

Jonas qui est volontaire chez Greenpeace Gand a participé à Park(ing) Day : “Cette réappropriation de l’espace public questionne bien sûr la place de la voiture et l’espace qu’elle occupe en ville. Mais c’est aussi plus que cela. Ce type d’activité est basé sur la convivialité, la rencontre avec les gens et l’aspect ludique. À travers ces activités, nous soulignons l’importance de la qualité de vie dans nos quartiers, un élément qui a souvent été oublié au profit des véhicules”. 

D’une ville confinée à une ville résiliente

Le confinement en mars et en avril nous a rappelé l’importance de pouvoir disposer d’espaces extérieurs agréables. Surtout en ville où il s’agit d’une denrée rare alors que beaucoup de gens habitent dans des logements parfois exigus et souvent sans jardin. Aujourd’hui, bien que nous soyons déconfinés, l’importance d’une ville vivante et résiliente reste un enjeu capital. En effet, une ville qui redistribue l’espace public si précieux peut renforcer la cohésion sociale, augmenter les espaces verts, créer des lieux de commerce florissants et optimiser les déplacements en misant sur la marche, le vélo, les transports en commun et les véhicules partagés zéro émission, qui ne mettent plus en péril notre santé et notre climat.

Pourquoi ? Car nous ne sommes pas encore débarrassés du coronavirus ; car le transport continue de jouer un rôle très problématique dans le réchauffement climatique ; car nos quartiers sont des lieux de vie avant d’être des espaces de stationnement et de trafic !