⇣⇣⇣ Français en bas ⇣⇣⇣
 

Op 10 oktober komen we eindelijk weer op straat voor wat de grootste klimaatmars in ons land sinds corona wordt! De call to action voor Back To The Climate is nu officieel van start gegaan en Greenpeace speelt hierin een sleutelrol ✊?

 

Laat ons deze zomer massaal de save-the-date verspreiden door de publieke ruimte te versieren met stickers en door de affiches te delen op sociale media. In deze Drive kan je de visuals bekijken.
 

? In plaats van de affiches op te hangen, vragen we dat jullie massaal foto’s nemen waarbij je de affiche vasthoudt. Velen onder jullie zullen deze zomer de natuur opzoeken, reden genoeg dus om creatieve beelden te maken! Je kan foto’s nemen op de meest uiteenlopende plekken; in het midden van een koeienweide, in de zee, op een bergtop; hoe gekker, hoe beter! Wij zorgen er vervolgens voor dat jullie foto-activisme op onze social media platformen geraakt.

?‍♀️ Doe deze actie samen met andere vrijwillig.st.ers, met een groepje vriend.inn.en, of maak er een leuke familie uitstap van ;-)
 

? Je kan de stickers en affiches op ons kantoor in Brussel of in de loods in Gent komen ophalen. Contacteer hiervoor Heleni ([email protected]) en vermeld het aantal en de taal van het materiaal dat je wenst op te halen. Als je het materiaal liever thuis afgeleverd krijgt, vul dan dit formulier in.

? Om jullie mobilisatiekrachten te delen met onze hele gemeenschap, willen we ook een video maken waarin jullie sticker-en affiche-acties samensmelten. Maak dus zeker ook beeldfragmenten met een camera of je smartphone! Mobiliseer getalenteerde foto-en videografen onder jullie om mee te komen, of contacteer Bram ([email protected]) en Heleni ([email protected]), zij kunnen eventueel ook langskomen met hun cameras! Upload jullie video’s en foto’s daarna in dit mapje van onze Vrijwilligers-Drive en wij zorgen voor de montage!

Hieronder staan enkele richtlijnen voor het maken van videofragmenten:
 

 1. Indien je met een gsm filmt, hou deze altijd horizontaal vast.
   
 2. Zorg voor voldoende stabiliteit: hou je camera/gsm met twee handen vast, laat deze rusten op een statische oppervlakte of gebruik eventueel een tripod
   
 3. Neem sfeerbeelden! Je acties zijn meer dan het resultaat zelf: Neem foto’s onderweg naar een plek, tijdens de voorbereiding ervan, en tijdens het plakken zelf
   
 4. Contextualiseer de kijkers. Neem voldoende beelden van de ruimte waar je bent. Naamborden van tramhaltes, een bomma die voorbij wandelt, de duiven die het plein bestormen...ze zijn allemaal waardevol! Om het echt af te maken kan je zelf in de camera vertellen waar je mee bezig bent. Voorbeeldje: “Wij zijn stickers aan het plakken in Elsene omdat 10 oktober een kantelpunt moet worden voor de toekomst van onze planeet. Wij willen zoveel mogelijk bewoners mobiliseren om op straat te komen voor het klimaat, en de toekomstige generatie een kans geven op een gezonde toekomst.”

   
 5. Details, details. details. Om de video zo dynamisch mogelijk te maken hebben we zoveel mogelijk verschillende beelden nodig. Laat je creativiteit zijn beloop gaan en denk op voorhand na welke soort beelden je kan nemen. Je kan bijvoorbeeld een paar beelden nemen waarbij je focust op de vrijwilligers hun handen, een andere keer op voeten, een lege busstoel onderweg naar een bepaalde plek. Denk ook aan diversiteit bij het filmen van het resultaat zelf: je kan eens een close-up nemen van de sticker/poster/activist.e afgewisseld, daarna eens een shot van verderaf, en ook van draaibewegingen zijn we fan!
   
 6. Hier zijn nog wat extra tips voor de geeks. Maar vooral: have fuuuuun! ?‍♀️


 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

FRANÇAIS


Le 10 octobre, nous allons enfin redescendre dans la rue pour ce qui sera la plus grande marche pour le climat dans notre pays depuis le corona ! L'appel à l'action pour Back To The Climate est officiellement lancé, et Greenpeace y joue un rôle clé ✊

 

Cet été, diffusons en masse le "save-the-date" en habillant l'espace public d'autocollants et en partageant les affiches sur les réseaux sociaux. Dans ce Drive, vous pouvez voir les différents visuels.


? Beaucoup d'entre vous se rendront dans la nature cet été. Plutôt que de coller des affiches, nous vous proposons de vous prendre en photo avec l'affiche. Beaucoup d'entre vous se rendront dans la nature cet été, soyez donc creati.ves.fs! Vous pouvez prendre des photos dans les endroits les plus divers ; au milieu d'un pâturage de vaches, dans la mer, au sommet d'une montagne ; plus c'est fou, plus c’est mieux  ! Nous mettrons tout en œuvre pour que vos photos soient présentes sur nos plateformes de médias sociaux.


 

?‍♀️Participez à cette action avec d'autres volontaires, avec un groupe d'ami.e.s, ou faites-en une sortie en famille ;-) 

 

? Vous pouvez venir chercher les autocollants et les affiches dans nos bureaux à Bruxelles ou dans l'entrepôt à Gand. Veuillez contacter Heleni ([email protected]) et mentionner la quantité et la langue du matériel que vous souhaitez collecter. Si vous préférez que le matériel soit livré à votre domicile, vous pouvez remplir ce formulaire


 

? Pour renforcer la mobilisation, nous souhaitons également réaliser une vidéo dans laquelle vos actions d'autocollants et d'affiches seront mis à l’honneur. N'oubliez donc pas de créer des clips visuels avec un appareil photo ou votre smartphone ! Vous pouvez également demander à des photographes et des vidéastes de talent, ou contactez Bram ([email protected]) et Heleni, iels peuvent également vous aider en venant avec leurs appareils photo. Mettez vos clips vidéo et vos photos sur notre Drive et nous nous chargeons du montage :-)

 

Vous trouverez ci-dessous quelques astuces pour filmer :

 1. Si vous filmez avec un smartphone, tenez-le toujours à l'horizontale.
   
 2. Assurez-vous d'avoir une bonne stabilité. tenez votre appareil photo / téléphone portable à deux mains. Vous pouvez également le laisser reposer sur une surface statique ou utiliser un trépied si nécessaire.
   
 3. Prenez des photos d'ambiance. Vos actions sont plus importantes que le résultat lui-même : prenez des photos sur le chemin vers un lieu, pendant la préparation et pendant le collage lui-même.
   
 4. Capturez le contexte : prenez suffisamment d'images de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Les arrêts des transports en commun, des pigeons qui prennent d'assaut la place... tout cela est précieux ! Pour parfaire le tout, vous pouvez expliquer ce que vous faites à la caméra. Exemple : "Nous mettons des autocollants à Ixelles parce que le 10 octobre doit devenir un tournant pour l'avenir de notre planète. Nous voulons mobiliser le plus grand nombre possible d'habitants pour qu'ils descendent dans la rue pour le climat, et donner à la génération future une chance d'avoir un avenir sain."
   
 5. Des détails, des détails, des détails. Pour rendre la vidéo aussi dynamique que possible, nous avons besoin d'autant d'images différentes que possible. Laissez libre cours à votre créativité et réfléchissez à l'avance au type d'images que vous pouvez prendre. Par exemple, vous pouvez prendre quelques images en vous concentrant sur les mains des volontaires, une autre fois sur les pieds, un siège de bus vide sur le chemin vers un certain endroit. Pensez également à la diversité lorsque vous filmez le résultat lui-même : vous pouvez prendre un gros plan de l'autocollant/de l'affiche/du militant en alternance, puis un plan plus éloigné, et nous sommes également fans des mouvements rotatifs !
   
 6. Voici d'autres conseils pour les geeks. Mais surtout : amusez-vous ! ?‍♀️
   

#BACKTOTHECLIMATE

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/477776623353209